Traditional

題石泉

殷勤傍石繞泉行,不說何人知我情。
漸恐耳聾兼眼暗,聽泉看石不分明。

Simplified

题石泉

殷勤傍石绕泉行,不说何人知我情。
渐恐耳聋兼眼暗,听泉看石不分明。

Pronunciation

tí shí quán

yīn qín bàng shí rào quán xíng , bù shuō hé rén zhī wǒ qíng 。
jiàn kǒng ěr lóng jiān yǎn àn , tīng quán kàn shí bù fēn míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.