Traditional

題竹扇贈別

湘竹殊堪制,齊紈且未工。
幸親芳袖日,猶帶舊林風。
掩笑歌筵裏,傳書臥閣中。
竟將為別贈,寧與合歡同。

Simplified

题竹扇赠别

湘竹殊堪制,齐纨且未工。
幸亲芳袖日,犹带旧林风。
掩笑歌筵里,传书卧阁中。
竟将为别赠,宁与合欢同。

Pronunciation

tí zhú shàn zèng bié

xiāng zhú shū kān zhì , qí wán qiě wèi gōng 。
xìng qīn fāng xiù rì , yóu dài jiù lín fēng 。
yǎn xiào gē yán lǐ , chuán shū wò gé zhōng 。
jìng jiāng wéi bié zèng , níng yǔ hé huān tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.