Traditional

題籠鶴

經旬不飲酒,逾月未聞歌。
豈是風情少,其如塵事多。
虎丘慚客問,娃館妒人過。
莫笑籠中鶴,相看去幾何?

Simplified

题笼鹤

经旬不饮酒,逾月未闻歌。
岂是风情少,其如尘事多。
虎丘惭客问,娃馆妒人过。
莫笑笼中鹤,相看去几何?

Pronunciation

tí lóng hè

jīng xún bù yǐn jiǔ , yú yuè wèi wén gē 。
qǐ shì fēng qíng shǎo , qí rú chén shì duō 。
hǔ qiū cán kè wèn , wá guǎn dù rén guò 。
mò xiào lóng zhōng hè , xiāng kàn qù jī hé ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.