Traditional

題舜廟

古都遺廟出河濆,萬代千秋仰聖君。
蒲阪城邊長逝水,蒼梧野外不歸雲。
寥寥象設魂應在,寂寂虞篇德已聞。
向晚風吹庭下柏,猶疑琴曲韻南薰。

Simplified

题舜庙

古都遗庙出河濆,万代千秋仰圣君。
蒲坂城边长逝水,苍梧野外不归云。
寥寥象设魂应在,寂寂虞篇德已闻。
向晚风吹庭下柏,犹疑琴曲韵南薰。

Pronunciation

tí shùn miào

gǔ dū yí miào chū hé fén , wàn dài qiān qiū yǎng shèng jūn 。
pú bǎn chéng biān cháng shì shuǐ , cāng wú yě wài bù guī yún 。
liáo liáo xiàng shè hún yīng zài , jì jì yú piān dé yǐ wén 。
xiàng wǎn fēng chuī tíng xià bǎi , yóu yí qín qū yùn nán xūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.