Traditional

題蘇虞叟巖壑隱居

蘇子飄然古勝流,平生高興在滄州。
千巖萬壑舊蔔築,一馬二僮時出遊。
香斷鐘殘僧閣晚,鯨吞鼉作海山秋。
極知處處多奇語,肯草吳牋寄我不?

Simplified

题苏虞叟岩壑隐居

苏子飘然古胜流,平生高兴在沧州。
千岩万壑旧卜筑,一马二僮时出游。
香断钟残僧阁晚,鲸吞鼍作海山秋。
极知处处多奇语,肯草吴牋寄我不?

Pronunciation

tí sū yú sǒu yán hè yǐn jū

sū zǐ piāo rán gǔ shèng liú , píng shēng gāo xīng zài cāng zhōu 。
qiān yán wàn hè jiù bǔ zhù , yī mǎ èr tóng shí chū yóu 。
xiāng duàn zhōng cán sēng gé wǎn , jīng tūn tuó zuò hǎi shān qiū 。
jí zhī chǔ chǔ duō qí yǔ , kěn cǎo wú jiān jì wǒ bù ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.