Traditional

題瑩上人二畫右剡溪

天地又秋風,溪山憶剡中。
孤舟幸閑著,借我訪支公。

Simplified

题莹上人二画右剡溪

天地又秋风,溪山忆剡中。
孤舟幸闲著,借我访支公。

Pronunciation

tí yíng shàng rén èr huà yòu yǎn xī

tiān dì yòu qiū fēng , xī shān yì yǎn zhōng 。
gū zhōu xìng xián zhù , jiè wǒ fǎng zhī gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.