Traditional

題瑩師釣臺圖

羊裘老子釣魚處,開卷令人雙眼明。
未可忽忽便持去,夜窗吾欲聽灘聲。

Simplified

题莹师钓台图

羊裘老子钓鱼处,开卷令人双眼明。
未可忽忽便持去,夜窗吾欲听滩声。

Pronunciation

tí yíng shī diào tái tú

yáng qiú lǎo zǐ diào yú chǔ , kāi juàn líng rén shuāng yǎn míng 。
wèi kě hū hū biàn chí qù , yè chuāng wú yù tīng tān shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.