Traditional

題裴二十一新園(一作題裴固新園,又作裴周

東郭訪先生,西郊尋隱路。
久為江南客,自有雲陽樹。
已得閑園心,不知公府步。
開門白日晚,倚杖青山暮。
果熟任霜封,籬疏從水度。
窮年無牽綴,往事惜淪誤。
唯見耦耕人,朝朝自來去。

Simplified

题裴二十一新园(一作题裴固新园,又作裴周

东郭访先生,西郊寻隐路。
久为江南客,自有云阳树。
已得闲园心,不知公府步。
开门白日晚,倚杖青山暮。
果熟任霜封,篱疏从水度。
穷年无牵缀,往事惜沦误。
唯见耦耕人,朝朝自来去。

Pronunciation

tí péi èr shí yī xīn yuán ( yī zuò tí péi gù xīn yuán , yòu zuò péi zhōu

dōng guō fǎng xiān shēng , xī jiāo xún yǐn lù 。
jiǔ wéi jiāng nán kè , zì yǒu yún yáng shù 。
yǐ dé xián yuán xīn , bù zhī gōng fǔ bù 。
kāi mén bái rì wǎn , yǐ zhàng qīng shān mù 。
guǒ shú rèn shuāng fēng , lí shū cóng shuǐ dù 。
qióng nián wú qiān zhuì , wǎng shì xī lún wù 。
wéi jiàn ǒu gēng rén , zhāo zhāo zì lái qù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.