Traditional

題裴晉公女幾山刻石詩後

何處畫功業,何處題詩篇。
麒麟高閣上,女幾小山前。
爾後多少時,四朝二十年。
賊骨化為土,賊壘犁為田。
一從賊壘平,陳蔡民晏然。
騾軍成牛戶,鬼火變人煙。
[蔡寇號騾子軍。
陳蔡間農驍銳者,人畜牛者,呼為牛戶。
]生子已嫁娶,種桑亦絲綿。
皆雲公之德,欲報無由緣。
公今在何處,守都鎮三川。
舊宅留永樂,新居開集賢。
公今在何官,被袞珥貂蟬。
戰袍破猶在,髀肉生欲圓。
襟懷轉蕭灑,氣力彌精堅。
登山不拄杖,上馬能掉鞭。
利澤浸入池,福降升自天。
昔號天下將,今稱地上仙。
勿追赤松遊,勿拍洪崖肩。
商山有遺老,可以奉周旋。

Simplified

题裴晋公女几山刻石诗后

何处画功业,何处题诗篇。
麒麟高阁上,女几小山前。
尔后多少时,四朝二十年。
贼骨化为土,贼垒犁为田。
一从贼垒平,陈蔡民晏然。
骡军成牛户,鬼火变人烟。
[蔡寇号骡子军。
陈蔡间农骁锐者,人畜牛者,呼为牛户。
]生子已嫁娶,种桑亦丝绵。
皆云公之德,欲报无由缘。
公今在何处,守都镇三川。
旧宅留永乐,新居开集贤。
公今在何官,被衮珥貂蝉。
战袍破犹在,髀肉生欲圆。
襟怀转萧洒,气力弥精坚。
登山不拄杖,上马能掉鞭。
利泽浸入池,福降升自天。
昔号天下将,今称地上仙。
勿追赤松游,勿拍洪崖肩。
商山有遗老,可以奉周旋。

Pronunciation

tí péi jìn gōng nǚ jī shān kè shí shī hòu

hé chǔ huà gōng yè , hé chǔ tí shī piān 。
qí lín gāo gé shàng , nǚ jī xiǎo shān qián 。
ěr hòu duō shǎo shí , sì zhāo èr shí nián 。
zéi gǔ huà wéi tǔ , zéi lěi lí wéi tián 。
yī cóng zéi lěi píng , chén cài mín yàn rán 。
luó jūn chéng niú hù , guǐ huǒ biàn rén yān 。
[ cài kòu hào luó zǐ jūn 。
chén cài jiān nóng xiāo ruì zhě , rén xù niú zhě , hū wéi niú hù 。
] shēng zǐ yǐ jià qǔ , zhǒng sāng yì sī mián 。
jiē yún gōng zhī dé , yù bào wú yóu yuán 。
gōng jīn zài hé chǔ , shǒu dū zhèn sān chuān 。
jiù zhái liú yǒng lè , xīn jū kāi jí xián 。
gōng jīn zài hé guān , bèi gǔn ěr diāo chán 。
zhàn páo pò yóu zài , bì ròu shēng yù yuán 。
jīn huái zhuǎn xiāo sǎ , qì lì mí jīng jiān 。
dēng shān bù zhǔ zhàng , shàng mǎ néng diào biān 。
lì zé jìn rù chí , fú jiàng shēng zì tiān 。
xī hào tiān xià jiāng , jīn chēng dì shàng xiān 。
wù zhuī chì sōng yóu , wù pāi hóng yá jiān 。
shāng shān yǒu yí lǎo , kě yǐ fèng zhōu xuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.