Traditional

題西亭

朝亦視簿書,暮亦視簿書。
簿書視未竟,蟋蟀鳴座隅。
始覺芳歲晚,復嗟塵務拘。
西園景多暇,可以少躊躇。
池鳥淡容與,橋柳高扶疏。
煙蔓裊青薜,水花披白蕖。
何人造茲亭,華敞綽有余。
四檐軒鳥翅,復屋羅蜘蛛。
直廊牴曲房,窈窕深且虛。
修竹夾左右,清風來徐徐。
此宜宴嘉賓,鼓瑟吹笙竽。
荒淫即不可,廢曠將何如?
幸有酒與樂,及時歡且娛。
忽其解郡印,他人來此居。

Simplified

题西亭

朝亦视簿书,暮亦视簿书。
簿书视未竟,蟋蟀鸣座隅。
始觉芳岁晚,复嗟尘务拘。
西园景多暇,可以少踌躇。
池鸟澹容与,桥柳高扶疏。
烟蔓袅青薜,水花披白蕖。
何人造兹亭,华敞绰有余。
四檐轩鸟翅,复屋罗蜘蛛。
直廊抵曲房,窈窕深且虚。
修竹夹左右,清风来徐徐。
此宜宴嘉宾,鼓瑟吹笙竽。
荒淫即不可,废旷将何如?
幸有酒与乐,及时欢且娱。
忽其解郡印,他人来此居。

Pronunciation

tí xī tíng

zhāo yì shì bù shū , mù yì shì bù shū 。
bù shū shì wèi jìng , xī shuài míng zuò yú 。
shǐ jué fāng suì wǎn , fù jiē chén wù jū 。
xī yuán jǐng duō xiá , kě yǐ shǎo chóu chú 。
chí niǎo dàn róng yǔ , qiáo liǔ gāo fú shū 。
yān wàn niǎo qīng bì , shuǐ huā pī bái qú 。
hé rén zào zī tíng , huá chǎng chuò yǒu yú 。
sì yán xuān niǎo chì , fù wū luó zhī zhū 。
zhí láng dǐ qū fáng , yǎo tiǎo shēn qiě xū 。
xiū zhú jiā zuǒ yòu , qīng fēng lái xú xú 。
cǐ yí yàn jiā bīn , gǔ sè chuī shēng yú 。
huāng yín jí bù kě , fèi kuàng jiāng hé rú ?
xìng yǒu jiǔ yǔ lè , jí shí huān qiě yú 。
hū qí jiě jùn yìn , tā rén lái cǐ jū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.