Traditional

題西亭

多見朱門富貴人,林園未畢即無身。
我今幸作西亭主,已見池塘五度春。

Simplified

题西亭

多见朱门富贵人,林园未毕即无身。
我今幸作西亭主,已见池塘五度春。

Pronounciation

tí xī tíng

duō jiàn zhū mén fù guì rén , lín yuán wèi bì jí wú shēn 。
wǒ jīn xìng zuò xī tíng zhǔ , yǐ jiàn chí táng wǔ dù chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.