Traditional

題詹仲信所藏米元暉雲山小幅

俗韻凡情一點無,開元以上立規模。
鏡湖老監空揮淚,想見楚江清曉圖。

Simplified

题詹仲信所藏米元晖云山小幅

俗韵凡情一点无,开元以上立规模。
镜湖老监空挥泪,想见楚江清晓图。

Pronunciation

tí zhān zhòng xìn suǒ cáng mǐ yuán huī yún shān xiǎo fú

sú yùn fán qíng yī diǎn wú , kāi yuán yǐ shàng lì guī mó 。
jìng hú lǎo jiān kōng huī lèi , xiǎng jiàn chǔ jiāng qīng xiǎo tú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.