Traditional

題謝公東山障子

賢愚共在浮生內,貴賤同趨群動間。
多見忙時已衰病,少聞健日肯休閑?
鷹饑受紲從難退,鶴老乘軒亦不還。
唯有風流謝安石,拂衣攜妓入東山。

Simplified

题谢公东山障子

贤愚共在浮生内,贵贱同趋群动间。
多见忙时已衰病,少闻健日肯休闲?
鹰饥受绁从难退,鹤老乘轩亦不还。
唯有风流谢安石,拂衣携妓入东山。

Pronunciation

tí xiè gōng dōng shān zhàng zǐ

xián yú gòng zài fú shēng nèi , guì jiàn tóng qū qún dòng jiān 。
duō jiàn máng shí yǐ shuāi bìng , shǎo wén jiàn rì kěn xiū xián ?
yīng jī shòu xiè cóng nán tuì , hè lǎo chéng xuān yì bù huán 。
wéi yǒu fēng liú xiè ān shí , fú yī xié jì rù dōng shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.