Traditional

題贈定光上人

二十身出家,四十心離塵。
得徑入大道,乘此不退輪。
一坐十五年,林下秋復春。
春花與秋氣,不感無情人。
我來如有悟,潛以心照身。
誤落聞見中,憂喜傷形神。
安得遺耳目,冥然反天真?

Simplified

题赠定光上人

二十身出家,四十心离尘。
得径入大道,乘此不退轮。
一坐十五年,林下秋复春。
春花与秋气,不感无情人。
我来如有悟,潜以心照身。
误落闻见中,忧喜伤形神。
安得遗耳目,冥然反天真?

Pronunciation

tí zèng dìng guāng shàng rén

èr shí shēn chū jiā , sì shí xīn lí chén 。
dé jìng rù dà dào , chéng cǐ bù tuì lún 。
yī zuò shí wǔ nián , lín xià qiū fù chūn 。
chūn huā yǔ qiū qì , bù gǎn wú qíng rén 。
wǒ lái rú yǒu wù , qián yǐ xīn zhào shēn 。
wù luò wén jiàn zhōng , yōu xǐ shāng xíng shén 。
ān dé yí ěr mù , míng rán fǎn tiān zhēn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.