Traditional

題贈平泉韋徵君拾遺

箕潁千年後,唯君得古風。
位留丹陛上,身入白雲中。
躁靜心相背,高低跡不同。
籠雞與梁燕,不信有冥鴻。

Simplified

题赠平泉韦徵君拾遗

箕颍千年后,唯君得古风。
位留丹陛上,身入白云中。
躁静心相背,高低迹不同。
笼鸡与梁燕,不信有冥鸿。

Pronunciation

tí zèng píng quán wéi zhǐ jūn shí yí

jī yǐng qiān nián hòu , wéi jūn dé gǔ fēng 。
wèi liú dān bì shàng , shēn rù bái yún zhōng 。
zào jìng xīn xiāng bèi , gāo dī jì bù tóng 。
lóng jī yǔ liáng yàn , bù xìn yǒu míng hóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.