Traditional

題趙生畫

東都畫手排浮萍,天子獨賞一趙生。
幅縑尺紙皆厚賜,眾史妒媢都人驚。
爾來一筆不復見,好事往往空聞名。
奇哉此獨出劫火,論價直恐千金輕。
老廉博士最別識,一見自謂雙眼明。
老夫寓居旱河上,矮軸正向幽窗橫。
飯余捫腹看不厭,林外重閣高崢嶸。
憑誰喚住兩禪客,水邊共聽煙鐘聲?

Simplified

题赵生画

东都画手排浮萍,天子独赏一赵生。
幅缣尺纸皆厚赐,众史妒媢都人惊。
尔来一笔不复见,好事往往空闻名。
奇哉此独出劫火,论价直恐千金轻。
老廉博士最别识,一见自谓双眼明。
老夫寓居旱河上,矮轴正向幽窗横。
饭余扪腹看不厌,林外重阁高峥嵘。
凭谁唤住两禅客,水边共听烟钟声?

Pronunciation

tí zhào shēng huà

dōng dū huà shǒu pái fú píng , tiān zǐ dú shǎng yī zhào shēng 。
fú jiān chǐ zhǐ jiē hòu cì , zhòng shǐ dù mào dū rén jīng 。
ěr lái yī bǐ bù fù jiàn , hǎo shì wǎng wǎng kōng wén míng 。
qí zāi cǐ dú chū jié huǒ , lùn jià zhí kǒng qiān jīn qīng 。
lǎo lián bó shì zuì bié shí , yī jiàn zì wèi shuāng yǎn míng 。
lǎo fū yù jū hàn hé shàng , ǎi zhóu zhèng xiàng yōu chuāng héng 。
fàn yú mén fù kàn bù yàn , lín wài zhòng gé gāo zhēng róng 。
píng shuí huàn zhù liǎng chán kè , shuǐ biān gòng tīng yān zhōng shēng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.