Traditional

題跨湖橋下酒家

湖水綠於染,野花紅欲燃。
春當三月半,狂勝十年前。
小店開新酒,平橋上畫船。
翩翩幸強健,不必愧華顛。

Simplified

题跨湖桥下酒家

湖水绿於染,野花红欲燃。
春当三月半,狂胜十年前。
小店开新酒,平桥上画船。
翩翩幸强健,不必愧华颠。

Pronunciation

tí kuà hú qiáo xià jiǔ jiā

hú shuǐ lǜ yū rǎn , yě huā hóng yù rán 。
chūn dāng sān yuè bàn , kuáng shèng shí nián qián 。
xiǎo diàn kāi xīn jiǔ , píng qiáo shàng huà chuán 。
piān piān xìng qiáng jiàn , bù bì kuì huá diān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.