Traditional

題道傍壁

晚境那禁歲月催,幽花又見澗邊開。
莫辭剩買旗亭酒,恐有騎驢李白來。

Simplified

题道傍壁

晚境那禁岁月催,幽花又见涧边开。
莫辞剩买旗亭酒,恐有骑驴李白来。

Pronunciation

tí dào bàng bì

wǎn jìng nà jīn suì yuè cuī , yōu huā yòu jiàn jiàn biān kāi 。
mò cí shèng mǎi qí tíng jiǔ , kǒng yǒu qí lǘ lǐ bái lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.