Traditional

題道傍壁

湖廢財存十二三,拍堤漲水尚如藍。
吾廬隱翳初非意,頗欲臨流結草庵。

Simplified

题道傍壁

湖废财存十二三,拍堤涨水尚如蓝。
吾庐隐翳初非意,颇欲临流结草庵。

Pronunciation

tí dào bàng bì

hú fèi cái cún shí èr sān , pāi dī zhǎng shuǐ shàng rú lán 。
wú lú yǐn yì chū fēi yì , pō yù lín liú jié cǎo ān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.