Traditional

題道宗上人十韻

如來說偈贊,菩薩著論議。
是故宗律師,以詩為佛事。
一音無差別,四句有詮次。
欲使第一流,皆知不二義。
精潔沾戒體,閑淡藏禪味。
從容恣語言,縹緲離文字。
旁延邦國彥,上達王公貴。
先以詩句牽,後令入佛智。
人多愛師句,我獨知師意。
不似休上人,空多碧雲思。

Simplified

题道宗上人十韵

如来说偈赞,菩萨著论议。
是故宗律师,以诗为佛事。
一音无差别,四句有诠次。
欲使第一流,皆知不二义。
精洁沾戒体,闲淡藏禅味。
从容恣语言,缥缈离文字。
旁延邦国彦,上达王公贵。
先以诗句牵,后令入佛智。
人多爱师句,我独知师意。
不似休上人,空多碧云思。

Pronunciation

tí dào zōng shàng rén shí yùn

rú lái shuō jì zàn , pú sà zhù lùn yì 。
shì gù zōng lǜ shī , yǐ shī wéi fó shì 。
yī yīn wú chà bié , sì jù yǒu quán cì 。
yù shǐ dì yī liú , jiē zhī bù èr yì 。
jīng jié zhān jiè tǐ , xián dàn cáng chán wèi 。
cóng róng zī yǔ yán , piǎo miǎo lí wén zì 。
páng yán bāng guó yàn , shàng dá wáng gōng guì 。
xiān yǐ shī jù qiān , hòu líng rù fó zhì 。
rén duō ài shī jù , wǒ dú zhī shī yì 。
bù sì xiū shàng rén , kōng duō bì yún sī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.