Traditional

題遺愛寺前溪松

偃亞長松樹,侵臨小石溪。
靜將流水對,高共遠峰齊。
翠蓋煙籠密,花幢雪壓低。
與僧清影坐,借鶴隱枝棲。
筆寫形難似,琴偷韻易迷。
暑天風槭槭,晴夜露淒淒。
獨憩依為舍,閑行繞作蹊。
棟梁君莫采,留著伴幽棲。

Simplified

题遗爱寺前溪松

偃亚长松树,侵临小石溪。
静将流水对,高共远峰齐。
翠盖烟笼密,花幢雪压低。
与僧清影坐,借鹤隐枝栖。
笔写形难似,琴偷韵易迷。
暑天风槭槭,晴夜露凄凄。
独憩依为舍,闲行绕作蹊。
栋梁君莫采,留着伴幽栖。

Pronunciation

tí yí ài sì qián xī sōng

yǎn yà cháng sōng shù , qīn lín xiǎo shí xī 。
jìng jiāng liú shuǐ duì , gāo gòng yuǎn fēng qí 。
cuì gài yān lóng mì , huā chuáng xuě yā dī 。
yǔ sēng qīng yǐng zuò , jiè hè yǐn zhī qī 。
bǐ xiě xíng nán sì , qín tōu yùn yì mí 。
shǔ tiān fēng qì qì , qíng yè lù qī qī 。
dú qì yī wéi shè , xián xíng rào zuò xī 。
dòng liáng jūn mò cǎi , liú zhuó bàn yōu qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.