Traditional

題郡中荔枝詩十八韻兼寄萬州楊八使君

奇果標南土,芳林對北堂。
素華春漠漠,丹實夏煌煌。
葉捧低垂戶,枝擎重壓墻。
始因風弄色,漸與日爭光。
夕訝條懸火,朝驚樹點妝。
深於紅躑躅,大校白檳榔。
星綴連心朵,珠排耀眼房。
紫羅裁襯殼,白玉裹填瓤。
早歲曾聞說,今朝始摘嘗。
嚼疑天上味,嗅異世間香。
潤勝蓮生水,鮮逾橘得霜。
燕脂掌中顆,甘露舌頭漿。
物少尤珍重,天高苦渺茫。
已教生暑月,又使阻遐方。
粹液靈難駐,妍姿嫩易傷。
近南光景熱,向北道路長。
不得充王賦,無由寄帝鄉。
唯君堪擲贈,面白似潘郎。

Simplified

题郡中荔枝诗十八韵兼寄万州杨八使君

奇果标南土,芳林对北堂。
素华春漠漠,丹实夏煌煌。
叶捧低垂户,枝擎重压墙。
始因风弄色,渐与日争光。
夕讶条悬火,朝惊树点妆。
深于红踯躅,大校白槟榔。
星缀连心朵,珠排耀眼房。
紫罗裁衬壳,白玉裹填瓤。
早岁曾闻说,今朝始摘尝。
嚼疑天上味,嗅异世间香。
润胜莲生水,鲜逾橘得霜。
燕脂掌中颗,甘露舌头浆。
物少尤珍重,天高苦渺茫。
已教生暑月,又使阻遐方。
粹液灵难驻,妍姿嫩易伤。
近南光景热,向北道路长。
不得充王赋,无由寄帝乡。
唯君堪掷赠,面白似潘郎。

Pronunciation

tí jùn zhōng lì zhī shī shí bā yùn jiān jì wàn zhōu yáng bā shǐ jūn

qí guǒ biāo nán tǔ , fāng lín duì běi táng 。
sù huá chūn mò mò , dān shí xià huáng huáng 。
yè pěng dī chuí hù , zhī qíng zhòng yā qiáng 。
shǐ yīn fēng nòng sè , jiàn yǔ rì zhēng guāng 。
xī yà tiáo xuán huǒ , zhāo jīng shù diǎn zhuāng 。
shēn yú hóng zhí zhú , dà xiào bái bīn láng 。
xīng zhuì lián xīn duǒ , zhū pái yào yǎn fáng 。
zǐ luó cái chèn ké , bái yù guǒ tián ráng 。
zǎo suì zēng wén shuō , jīn zhāo shǐ zhāi cháng 。
jiáo yí tiān shàng wèi , xiù yì shì jiān xiāng 。
rùn shèng lián shēng shuǐ , xiān yú jú dé shuāng 。
yàn zhī zhǎng zhōng kē , gān lù shé tóu jiāng 。
wù shǎo yóu zhēn zhòng , tiān gāo kǔ miǎo máng 。
yǐ jiào shēng shǔ yuè , yòu shǐ zǔ xiá fāng 。
cuì yè líng nán zhù , yán zī nèn yì shāng 。
jìn nán guāng jǐng rè , xiàng běi dào lù cháng 。
bù dé chōng wáng fù , wú yóu jì dì xiāng 。
wéi jūn kān zhì zèng , miàn bái sì pān láng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.