Traditional

題郭太尉金州第中至喜堂

安康甲第天下傳,玉題繡井摩雲煙。
落成鼓吹震百裏,意氣欲壓秦山川。
第中築堂最宏麗,奎畫岌岌蛟龍纏。
知公所喜在勇退,顧視解組如登仙。
公心雖爾天未可,終倚北伐銘燕然。
十年宿衛功第一,小卻臥護長淮邊。
帳前犀甲羅十萬,幙下珠履逾三千。
願公小緩高枕計,即今河雒猶腥膻。
出師雞鹿擁皂纛,畫象麒麟峨玉蟬。
是時公喜客亦樂,為公滿瀉黃金船。

Simplified

题郭太尉金州第中至喜堂

安康甲第天下传,玉题绣井摩云烟。
落成鼓吹震百里,意气欲压秦山川。
第中筑堂最宏丽,奎画岌岌蛟龙缠。
知公所喜在勇退,顾视解组如登仙。
公心虽尔天未可,终倚北伐铭燕然。
十年宿卫功第一,小却卧护长淮边。
帐前犀甲罗十万,幙下珠履逾三千。
愿公小缓高枕计,即今河雒犹腥膻。
出师鸡鹿拥皂纛,画象麒麟峨玉蝉。
是时公喜客亦乐,为公满泻黄金船。

Pronunciation

tí guō tài wèi jīn zhōu dì zhōng zhì xǐ táng

ān kāng jiǎ dì tiān xià chuán , yù tí xiù jǐng mó yún yān 。
luò chéng gǔ chuī zhèn bǎi lǐ , yì qì yù yā qín shān chuān 。
dì zhōng zhù táng zuì hóng lì , kuí huà jí jí jiāo lóng chán 。
zhī gōng suǒ xǐ zài yǒng tuì , gù shì jiě zǔ rú dēng xiān 。
gōng xīn suī ěr tiān wèi kě , zhōng yǐ běi fá míng yàn rán 。
shí nián sù wèi gōng dì yī , xiǎo què wò hù cháng huái biān 。
zhàng qián xī jiǎ luó shí wàn , mù xià zhū lǚ yú sān qiān 。
yuàn gōng xiǎo huǎn gāo zhěn jì , jí jīn hé luò yóu xīng shān 。
chū shī jī lù yōng zào dào , huà xiàng qí lín é yù chán 。
shì shí gōng xǐ kè yì lè , wéi gōng mǎn xiè huáng jīn chuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.