Traditional

題酒家壁

智若禹行水,道如丁解牛。
蘧蘧幾春夢,泛泛一虛舟。
事定憂何益,狂來醉始休。
青簾誇酒美,且復共登樓。

Simplified

题酒家壁

智若禹行水,道如丁解牛。
蘧蘧几春梦,泛泛一虚舟。
事定忧何益,狂来醉始休。
青帘夸酒美,且复共登楼。

Pronunciation

tí jiǔ jiā bì

zhì ruò yǔ xíng shuǐ , dào rú dīng jiě niú 。
qú qú jī chūn mèng , fàn fàn yī xū zhōu 。
shì dìng yōu hé yì , kuáng lái zuì shǐ xiū 。
qīng lián kuā jiǔ měi , qiě fù gòng dēng lóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.