Traditional

題酒家壁

明主何曾棄不才,書生飄泊自堪哀。
煙波東盡江湖遠,雲棧西從隴蜀回。
宿雨送寒秋欲晚,積衰成病老初來。
酒香菇脆丹楓岸,強遣樽前笑口開。

Simplified

题酒家壁

明主何曾弃不才,书生飘泊自堪哀。
烟波东尽江湖远,云栈西从陇蜀回。
宿雨送寒秋欲晚,积衰成病老初来。
酒香菰脆丹枫岸,强遣樽前笑口开。

Pronunciation

tí jiǔ jiā bì

míng zhǔ hé zēng qì bù cái , shū shēng piāo bó zì kān āi 。
yān bō dōng jìn jiāng hú yuǎn , yún zhàn xī cóng lǒng shǔ huí 。
sù yǔ sòng hán qiū yù wǎn , jī shuāi chéng bìng lǎo chū lái 。
jiǔ xiāng gū cuì dān fēng àn , qiáng qiǎn zūn qián xiào kǒu kāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.