Traditional

題酒甕呈夢得

若無清酒兩三甕,爭向白須千萬莖?
麯糵銷愁真得力,光陰催老苦無情。
淩煙閣上功無分,伏火爐中藥未成。
更擬共君何處去,且來同作醉先生。

Simplified

题酒瓮呈梦得

若无清酒两三瓮,争向白须千万茎?
麴糵销愁真得力,光阴催老苦无情。
凌烟阁上功无分,伏火炉中药未成。
更拟共君何处去,且来同作醉先生。

Pronunciation

tí jiǔ wèng chéng mèng dé

ruò wú qīng jiǔ liǎng sān wèng , zhēng xiàng bái xū qiān wàn jīng ?
qū niè xiāo chóu zhēn dé lì , guāng yīn cuī lǎo kǔ wú qíng 。
líng yān gé shàng gōng wú fēn , fú huǒ lú zhōng yào wèi chéng 。
gēng nǐ gòng jūn hé chǔ qù , qiě lái tóng zuò zuì xiān shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.