Traditional

題青城山範賢觀

數裏緣山不厭難,為尋真訣問黃冠。
苔鋪翠點仙橋滑,松織香梢古道寒。
晝傍綠畦薅嫩玉,夜開紅竈撚新丹。
鐘聲已斷泉聲在,風動茅花月滿壇。

Simplified

题青城山范贤观

数里缘山不厌难,为寻真诀问黄冠。
苔铺翠点仙桥滑,松织香梢古道寒。
昼傍绿畦薅嫩玉,夜开红灶撚新丹。
钟声已断泉声在,风动茅花月满坛。

Pronunciation

tí qīng chéng shān fàn xián guān

shù lǐ yuán shān bù yàn nán , wéi xún zhēn jué wèn huáng guān 。
tái pū cuì diǎn xiān qiáo huá , sōng zhī xiāng shāo gǔ dào hán 。
zhòu bàng lǜ qí hāo nèn yù , yè kāi hóng zào niǎn xīn dān 。
zhōng shēng yǐ duàn quán shēng zài , fēng dòng máo huā yuè mǎn tán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.