Traditional

題韋家泉池

泉落青山出白雲,縈村繞郭幾家分。
自從引作池中水,深淺方圓一任君。

Simplified

题韦家泉池

泉落青山出白云,萦村绕郭几家分。
自从引作池中水,深浅方圆一任君。

Pronunciation

tí wéi jiā quán chí

quán luò qīng shān chū bái yún , yíng cūn rào guō jī jiā fēn 。
zì cóng yǐn zuò chí zhōng shuǐ , shēn qiǎn fāng yuán yī rèn jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.