Traditional

題韓運鹽竹隱堂絕句三首

鄴下王孫今勝流,相逢三伏凜生秋。
未嘗一日可無竹,似是前身王子猷。

Simplified

题韩运盐竹隐堂绝句三首

邺下王孙今胜流,相逢三伏凛生秋。
未尝一日可无竹,似是前身王子猷。

Pronunciation

tí hán yùn yán zhú yǐn táng jué jù sān shǒu

yè xià wáng sūn jīn shèng liú , xiāng féng sān fú lǐn shēng qiū 。
wèi cháng yī rì kě wú zhú , sì shì qián shēn wáng zǐ yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.