Traditional

題韓運鹽竹隱堂絕句三首

靜處知君解策勛,爐香裊裊起微雲。
岸巾不往尋青士,欹枕還應對墨君。

Simplified

题韩运盐竹隐堂绝句三首

静处知君解策勋,炉香袅袅起微云。
岸巾不往寻青士,欹枕还应对墨君。

Pronunciation

tí hán yùn yán zhú yǐn táng jué jù sān shǒu

jìng chǔ zhī jūn jiě cè xūn , lú xiāng niǎo niǎo qǐ wēi yún 。
àn jīn bù wǎng xún qīng shì , qī zhěn huán yīng duì mò jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.