Traditional

題香山新經堂招僧

煙滿秋堂月滿庭,香花漠漠磬泠泠。
誰能來此尋真諦,白老新開一藏經。

Simplified

题香山新经堂招僧

烟满秋堂月满庭,香花漠漠磬泠泠。
谁能来此寻真谛,白老新开一藏经。

Pronunciation

tí xiāng shān xīn jīng táng zhāo sēng

yān mǎn qiū táng yuè mǎn tíng , xiāng huā mò mò qìng líng líng 。
shuí néng lái cǐ xún zhēn dì , bái lǎo xīn kāi yī cáng jīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.