Traditional

題高雲客舍

孤興日自深,浮雲非所仰。
窗中西城峻,樹外東川廣。
晏起簪葛巾,閑吟倚藜杖。
阮公道在醉,莊子生常養。
五柳轉扶疏,千峰恣來往。
清秋香粳獲,白露寒菜長。
吳國滯風煙,平陵延夢想。
時人趨纓弁,高鳥違羅網。
世事徒亂紛,吾心方浩蕩。
唯將山與水,處處諧真賞。

Simplified

题高云客舍

孤兴日自深,浮云非所仰。
窗中西城峻,树外东川广。
晏起簪葛巾,闲吟倚藜杖。
阮公道在醉,庄子生常养。
五柳转扶疏,千峰恣来往。
清秋香粳获,白露寒菜长。
吴国滞风烟,平陵延梦想。
时人趋缨弁,高鸟违罗网。
世事徒乱纷,吾心方浩荡。
唯将山与水,处处谐真赏。

Pronunciation

tí gāo yún kè shè

gū xīng rì zì shēn , fú yún fēi suǒ yǎng 。
chuāng zhōng xī chéng jùn , shù wài dōng chuān guǎng 。
yàn qǐ zān gé jīn , xián yín yǐ lí zhàng 。
ruǎn gōng dào zài zuì , zhuāng zǐ shēng cháng yǎng 。
wǔ liǔ zhuǎn fú shū , qiān fēng zī lái wǎng 。
qīng qiū xiāng jīng huò , bái lù hán cài cháng 。
wú guó zhì fēng yān , píng líng yán mèng xiǎng 。
shí rén qū yīng biàn , gāo niǎo wéi luó wǎng 。
shì shì tú luàn fēn , wú xīn fāng hào dàng 。
wéi jiāng shān yǔ shuǐ , chǔ chǔ xié zhēn shǎng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.