Traditional

題魏仲光淮山所居

人群不相見,乃在白雲間。
問我將何適,羨君今獨閑。
朝朝汲淮水,暮暮上龜山。
幸已安貧定,當從鬢發斑。

Simplified

题魏仲光淮山所居

人群不相见,乃在白云间。
问我将何适,羡君今独闲。
朝朝汲淮水,暮暮上龟山。
幸已安贫定,当从鬓发斑。

Pronunciation

tí wèi zhòng guāng huái shān suǒ jū

rén qún bù xiāng jiàn , nǎi zài bái yún jiān 。
wèn wǒ jiāng hé shì , xiàn jūn jīn dú xián 。
zhāo zhāo jí huái shuǐ , mù mù shàng guī shān 。
xìng yǐ ān pín dìng , dāng cóng bìn fā bān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.