Traditional

題龍門堰西澗

東岸菊叢西岸柳,柳陰煙合菊花開。
一條秋水琉璃色,闊狹才容小舫回。
除卻悠悠白少傅,何人解入此中來?

Simplified

题龙门堰西涧

东岸菊丛西岸柳,柳阴烟合菊花开。
一条秋水琉璃色,阔狭才容小舫回。
除却悠悠白少傅,何人解入此中来?

Pronunciation

tí lóng mén yàn xī jiàn

dōng àn jú cóng xī àn liǔ , liǔ yīn yān hé jú huā kāi 。
yī tiáo qiū shuǐ liú lí sè , kuò xiá cái róng xiǎo fǎng huí 。
chú què yōu yōu bái shǎo fù , hé rén jiě rù cǐ zhōng lái ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.