Traditional

風雲晝晦夜遂大雪

大風從北來,洶洶十萬軍。
草木盡偃仆,道路瞑不分。
山澤氣上騰,天受之為雲。
山雲如馬牛,水雲如魚龜。
朝闇翳白日,暮重壓厚坤。
高城岌欲動,我屋何足掀。
兒怖床下伏,婢恐堅閉門。
老翁兩耳聵,無地著戚欣。
夜艾不知雪,但覺手足皸。
布衾冷似鐵,燒糠作微溫。
豈不思一飲,流塵暗空樽。
已矣可奈何,凍死向孤村!

Simplified

风云昼晦夜遂大雪

大风从北来,汹汹十万军。
草木尽偃仆,道路瞑不分。
山泽气上腾,天受之为云。
山云如马牛,水云如鱼龟。
朝闇翳白日,暮重压厚坤。
高城岌欲动,我屋何足掀。
儿怖床下伏,婢恐坚闭门。
老翁两耳聩,无地著戚欣。
夜艾不知雪,但觉手足皲。
布衾冷似铁,烧糠作微温。
岂不思一饮,流尘暗空樽。
已矣可奈何,冻死向孤村!

Pronunciation

fēng yún zhòu huì yè suì dà xuě

dà fēng cóng běi lái , xiōng xiōng shí wàn jūn 。
cǎo mù jìn yǎn pū , dào lù míng bù fēn 。
shān zé qì shàng téng , tiān shòu zhī wéi yún 。
shān yún rú mǎ niú , shuǐ yún rú yú guī 。
zhāo àn yì bái rì , mù zhòng yā hòu kūn 。
gāo chéng jí yù dòng , wǒ wū hé zú xiān 。
ér bù chuáng xià fú , bì kǒng jiān bì mén 。
lǎo wēng liǎng ěr kuì , wú dì zhù qī xīn 。
yè ài bù zhī xuě , dàn jué shǒu zú jūn 。
bù qīn lěng sì tiě , shāo kāng zuò wēi wēn 。
qǐ bù sī yī yǐn , liú chén àn kōng zūn 。
yǐ yǐ kě nài hé , dòng sǐ xiàng gū cūn !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.