Traditional

風入松

十年裘馬錦江濱。
酒隱紅塵。
萬金選勝鶯花海,倚疏狂,驅使青春。
吹笛魚龍盡出,題詩風月俱新。
自憐華發滿紗巾。
猶是官身。
鳳樓常記當年語,問浮名,何似身親。
欲寄吳箋說與,這回真個閑人。

Simplified

风入松

十年裘马锦江滨。
酒隐红尘。
万金选胜莺花海,倚疏狂,驱使青春。
吹笛鱼龙尽出,题诗风月俱新。
自怜华发满纱巾。
犹是官身。
凤楼常记当年语,问浮名,何似身亲。
欲寄吴笺说与,这回真个闲人。

Pronunciation

fēng rù sōng

shí nián qiú mǎ jǐn jiāng bīn 。
jiǔ yǐn hóng chén 。
wàn jīn xuǎn shèng yīng huā hǎi , yǐ shū kuáng , qū shǐ qīng chūn 。
chuī dí yú lóng jìn chū , tí shī fēng yuè jù xīn 。
zì lián huá fā mǎn shā jīn 。
yóu shì guān shēn 。
fèng lóu cháng jì dāng nián yǔ , wèn fú míng , hé sì shēn qīn 。
yù jì wú jiān shuō yǔ , zhè huí zhēn gè xián rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.