Traditional

風雨中尋李十一因題船上

匹馬來郊外,扁舟在水濱。
可憐沖雨客,來訪阻風人。
小榼沽清醑,行廚煮白鱗。
停杯看柳色,各憶故園春。

Simplified

风雨中寻李十一因题船上

匹马来郊外,扁舟在水滨。
可怜冲雨客,来访阻风人。
小榼沽清醑,行厨煮白鳞。
停杯看柳色,各忆故园春。

Pronunciation

fēng yǔ zhōng xún lǐ shí yī yīn tí chuán shàng

pǐ mǎ lái jiāo wài , biǎn zhōu zài shuǐ bīn 。
kě lián chōng yǔ kè , lái fǎng zǔ fēng rén 。
xiǎo kē gū qīng xǔ , xíng chú zhǔ bái lín 。
tíng bēi kàn liǔ sè , gè yì gù yuán chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.