Traditional

風雨中望峽口諸山奇甚戲作短歌

白鹽赤甲天下雄,拔地突兀摩蒼穹,凜然猛士撫長劍,空有豪健無雍容,不令氣象少渟滀,常恨天地無全功。
今朝忽悟始嘆息,妙處元在煙雨中,大陰殺氣橫慘淡,元化變態含空蒙,正如奇材遇事見,平日乃與常人同。
安得朱樓高百尺,看此疾雨吹橫風。

Simplified

风雨中望峡口诸山奇甚戏作短歌

白盐赤甲天下雄,拔地突兀摩苍穹,凛然猛士抚长剑,空有豪健无雍容,不令气象少渟滀,常恨天地无全功。
今朝忽悟始叹息,妙处元在烟雨中,大阴杀气横惨澹,元化变态含空蒙,正如奇材遇事见,平日乃与常人同。
安得朱楼高百尺,看此疾雨吹横风。

Pronunciation

fēng yǔ zhōng wàng xiá kǒu zhū shān qí shèn xì zuò duǎn gē

bái yán chì jiǎ tiān xià xióng , bá dì tū wù mó cāng qióng , lǐn rán měng shì fǔ cháng jiàn , kōng yǒu háo jiàn wú yōng róng , bù líng qì xiàng shǎo tíng chù , cháng hèn tiān dì wú quán gōng 。
jīn zhāo hū wù shǐ tàn xī , miào chǔ yuán zài yān yǔ zhōng , dà yīn shā qì héng cǎn dàn , yuán huà biàn tài hán kōng mēng , zhèng rú qí cái yù shì jiàn , píng rì nǎi yǔ cháng rén tóng 。
ān dé zhū lóu gāo bǎi chǐ , kàn cǐ jí yǔ chuī héng fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.