Traditional

風雨中過龍洞閣

飄然醉袖怒人扶,個裏何曾有畏塗。
卷地黑風吹慘淡,半天朱閣插虛無。
闌邊歸鶴如爭捷,雲表飛仙定可呼。
莫怪衰翁心膽壯,此身元是一枯株。

Simplified

风雨中过龙洞阁

飘然醉袖怒人扶,个里何曾有畏涂。
卷地黑风吹惨澹,半天朱阁插虚无。
阑边归鹤如争捷,云表飞仙定可呼。
莫怪衰翁心胆壮,此身元是一枯株。

Pronunciation

fēng yǔ zhōng guò lóng dòng gé

piāo rán zuì xiù nù rén fú , gè lǐ hé zēng yǒu wèi tú 。
juàn dì hēi fēng chuī cǎn dàn , bàn tiān zhū gé chā xū wú 。
lán biān guī hè rú zhēng jié , yún biǎo fēi xiān dìng kě hū 。
mò guài shuāi wēng xīn dǎn zhuàng , cǐ shēn yuán shì yī kū zhū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.