Traditional

風雨夜坐

寒風淒緊雨空蒙,舍北新丹數樹楓。
欹枕舊遊來眼底,掩書余味在胸中。
松明對影談玄客,筱火圍爐采藥翁。
君看龜堂新境界,固應難與俗人同。

Simplified

风雨夜坐

寒风凄紧雨空蒙,舍北新丹数树枫。
欹枕旧游来眼底,掩书余味在胸中。
松明对影谈玄客,筱火围炉采药翁。
君看龟堂新境界,固应难与俗人同。

Pronunciation

fēng yǔ yè zuò

hán fēng qī jǐn yǔ kōng mēng , shè běi xīn dān shù shù fēng 。
qī zhěn jiù yóu lái yǎn dǐ , yǎn shū yú wèi zài xiōng zhōng 。
sōng míng duì yǐng tán xuán kè , xiǎo huǒ wéi lú cǎi yào wēng 。
jūn kàn guī táng xīn jìng jiè , gù yīng nán yǔ sú rén tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.