Traditional

風雨旬日春後始晴

風吹過雁作斜行,雨洗殘梅隻淡香。
南浦春回波漸綠,東庵睡起日初長。
詩囊屬稿慚新思,博齒爭豪悔昔狂。
莫向晴窗對明鏡,朱顏減盡鬢蒼蒼。

Simplified

风雨旬日春後始晴

风吹过雁作斜行,雨洗残梅只淡香。
南浦春回波渐绿,东庵睡起日初长。
诗囊属稿惭新思,博齿争豪悔昔狂。
莫向晴窗对明镜,朱颜减尽鬓苍苍。

Pronunciation

fēng yǔ xún rì chūn hòu shǐ qíng

fēng chuī guò yàn zuò xié xíng , yǔ xǐ cán méi zhī dàn xiāng 。
nán pǔ chūn huí bō jiàn lǜ , dōng ān shuì qǐ rì chū cháng 。
shī náng shǔ gǎo cán xīn sī , bó chǐ zhēng háo huǐ xī kuáng 。
mò xiàng qíng chuāng duì míng jìng , zhū yán jiǎn jìn bìn cāng cāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.