Traditional

風雨晚泊

苦竹林邊蘆葦叢,停舟一望思無窮。
青苔撲地連春雨,白浪掀天盡日風。
忽忽百年行欲半,茫茫萬事坐成空。
此生飄蕩何時定?
一縷鴻毛天地中。

Simplified

风雨晚泊

苦竹林边芦苇丛,停舟一望思无穷。
青苔扑地连春雨,白浪掀天尽日风。
忽忽百年行欲半,茫茫万事坐成空。
此生飘荡何时定?
一缕鸿毛天地中。

Pronunciation

fēng yǔ wǎn bó

kǔ zhú lín biān lú wěi cóng , tíng zhōu yī wàng sī wú qióng 。
qīng tái pū dì lián chūn yǔ , bái làng xiān tiān jìn rì fēng 。
hū hū bǎi nián xíng yù bàn , máng máng wàn shì zuò chéng kōng 。
cǐ shēng piāo dàng hé shí dìng ?
yī lǚ hóng máo tiān dì zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.