Traditional

風雨

風搖北鬥柄欲折,雨溢天河浪正生。
一盞昏燈北窗下,腐儒未輟讀書聲。

Simplified

风雨

风摇北斗柄欲折,雨溢天河浪正生。
一盏昏灯北窗下,腐儒未辍读书声。

Pronunciation

fēng yǔ

fēng yáo běi dǒu bǐng yù zhē , yǔ yì tiān hé làng zhèng shēng 。
yī zhǎn hūn dēng běi chuāng xià , fǔ rú wèi chuò dú shū shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.