Traditional

風雨

風雨連三日,衰翁不下堂。
弄書聊自適,與世已相忘。
坼栗經霜飽,搓橙帶露香。
地爐供小飲,亦足慰淒涼。

Simplified

风雨

风雨连三日,衰翁不下堂。
弄书聊自适,与世已相忘。
坼栗经霜饱,搓橙带露香。
地炉供小饮,亦足慰凄凉。

Pronunciation

fēng yǔ

fēng yǔ lián sān rì , shuāi wēng bù xià táng 。
nòng shū liáo zì shì , yǔ shì yǐ xiāng wàng 。
chè lì jīng shuāng bǎo , cuō chéng dài lù xiāng 。
dì lú gōng xiǎo yǐn , yì zú wèi qī liáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.