Traditional

風雨

風雨從北來,萬木皆怒號,入夜殊未止,聲亂秋江濤。
渺然老書生,白頭臥蓬蒿,閉門不敢出,裂面風如刀。
鄰人閔我寒,墻頭過濁醪;時哉一昏醉,新橙宜蟹螯。

Simplified

风雨

风雨从北来,万木皆怒号,入夜殊未止,声乱秋江涛。
渺然老书生,白头卧蓬蒿,闭门不敢出,裂面风如刀。
邻人闵我寒,墙头过浊醪;时哉一昏醉,新橙宜蟹螯。

Pronunciation

fēng yǔ

fēng yǔ cóng běi lái , wàn mù jiē nù hào , rù yè shū wèi zhǐ , shēng luàn qiū jiāng tāo 。
miǎo rán lǎo shū shēng , bái tóu wò péng hāo , bì mén bù gǎn chū , liè miàn fēng rú dāo 。
lín rén mǐn wǒ hán , qiáng tóu guò zhuó láo û shí zāi yī hūn zuì , xīn chéng yí xiè áo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.