Traditional

風雨

殘暑時當盡,清風勢自回。
重雲韞日月,大雨挾風雷。
老樹不自保,毇巢籲可哀!
卻愁新雁到,暮境更禁催!

Simplified

风雨

残暑时当尽,清风势自回。
重云韫日月,大雨挟风雷。
老树不自保,毇巢吁可哀!
却愁新雁到,暮境更禁催!

Pronunciation

fēng yǔ

cán shǔ shí dāng jìn , qīng fēng shì zì huí 。
zhòng yún yùn rì yuè , dà yǔ xié fēng léi 。
lǎo shù bù zì bǎo , huǐ cháo xū kě āi !
què chóu xīn yàn dào , mù jìng gēng jīn cuī !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.