Traditional

風雨

七十年來樂太平,白頭父子事春耕。
因思世事悲身事,更聽風聲雜雨聲。
四海故人強半死,一襟清淚對誰傾?
新春要覓燒丹處,不住青城住赤城。

Simplified

风雨

七十年来乐太平,白头父子事春耕。
因思世事悲身事,更听风声杂雨声。
四海故人强半死,一襟清泪对谁倾?
新春要觅烧丹处,不住青城住赤城。

Pronunciation

fēng yǔ

qī shí nián lái lè tài píng , bái tóu fù zǐ shì chūn gēng 。
yīn sī shì shì bēi shēn shì , gēng tīng fēng shēng zá yǔ shēng 。
sì hǎi gù rén qiáng bàn sǐ , yī jīn qīng lèi duì shuí qīng ?
xīn chūn yào mì shāo dān chǔ , bù zhù qīng chéng zhù chì chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.