Traditional

風雪中作

歲暮風動地,夜寒雪連天。
老夫何處宿,暖帳溫爐前。
兩重褐綺衾,一領花茸氈。
粥熟呼不起,日高安穩眠。
是時心與身,了無閑事牽。
以此度風雪,閑居來六年。
忽思遠遊客,復想早朝士。
踏凍侵夜行,淩寒未明起。
心為身君父,身為心臣子。
不得身自由,皆為心所使。
我心既知足,我身自安止。
方寸語形骸,吾應不負爾。

Simplified

风雪中作

岁暮风动地,夜寒雪连天。
老夫何处宿,暖帐温炉前。
两重褐绮衾,一领花茸毡。
粥熟呼不起,日高安稳眠。
是时心与身,了无闲事牵。
以此度风雪,闲居来六年。
忽思远游客,复想早朝士。
踏冻侵夜行,凌寒未明起。
心为身君父,身为心臣子。
不得身自由,皆为心所使。
我心既知足,我身自安止。
方寸语形骸,吾应不负尔。

Pronunciation

fēng xuě zhōng zuò

suì mù fēng dòng dì , yè hán xuě lián tiān 。
lǎo fū hé chǔ sù , nuǎn zhàng wēn lú qián 。
liǎng zhòng hè qǐ qīn , yī lǐng huā róng zhān 。
zhōu shú hū bù qǐ , rì gāo ān wěn mián 。
shì shí xīn yǔ shēn , liǎo wú xián shì qiān 。
yǐ cǐ dù fēng xuě , xián jū lái liù nián 。
hū sī yuǎn yóu kè , fù xiǎng zǎo zhāo shì 。
tà dòng qīn yè xíng , líng hán wèi míng qǐ 。
xīn wéi shēn jūn fù , shēn wéi xīn chén zǐ 。
bù dé shēn zì yóu , jiē wéi xīn suǒ shǐ 。
wǒ xīn jì zhī zú , wǒ shēn zì ān zhǐ 。
fāng cùn yǔ xíng hái , wú yīng bù fù ěr 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.