Traditional

風霜

天上風霜慘,人間日月遒。
江湖南北雁,原野雨晴鳩。
莽蒼新阡陌,雕零舊輩流。
惟應赤藤杖,伴我送悠悠。

Simplified

风霜

天上风霜惨,人间日月遒。
江湖南北雁,原野雨晴鸠。
莽苍新阡陌,凋零旧辈流。
惟应赤藤杖,伴我送悠悠。

Pronunciation

fēng shuāng

tiān shàng fēng shuāng cǎn , rén jiān rì yuè qiú 。
jiāng hú nán běi yàn , yuán yě yǔ qíng jiū 。
mǎng cāng xīn qiān mò , diāo líng jiù bèi liú 。
wéi yīng chì téng zhàng , bàn wǒ sòng yōu yōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.