Traditional

風順舟行甚疾戲書

昔者遠戍南山邊,軍中無事酒如川。
呼盧喝雉連暮夜,擊兔伐狐窮歲年。
壯士春蕪臥白骨,老夫晨鏡悲華顛。
可憐使氣尚未減,打鼓順流千斛船。

Simplified

风顺舟行甚疾戏书

昔者远戍南山边,军中无事酒如川。
呼卢喝雉连暮夜,击兔伐狐穷岁年。
壮士春芜卧白骨,老夫晨镜悲华颠。
可怜使气尚未减,打鼓顺流千斛船。

Pronunciation

fēng shùn zhōu xíng shèn jí xì shū

xī zhě yuǎn shù nán shān biān , jūn zhōng wú shì jiǔ rú chuān 。
hū lú hē zhì lián mù yè , jī tù fá hú qióng suì nián 。
zhuàng shì chūn wú wò bái gǔ , lǎo fū chén jìng bēi huá diān 。
kě lián shǐ qì shàng wèi jiǎn , dǎ gǔ shùn liú qiān hú chuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.